neveřejná část

   
                                                       Provozní deník

V zákoně č. 250/2021 Sb., je citován v § 2 písm. h) jako součást provozní dokumenzace "provozní deník".
Dále v Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., je rovněž v § 7 odst. 2 a odst. 3 i v § 10 odst. 1, písm. d) uváděn provozní deník, do kterého se zapisují údaje o provozu zdvihacího zařízení, dále údaje o kontrolách, revizích, zkouškách a provedených opravách.
V praxi se používají provozní deníky od různých vydavatelů a s různým obsahem.

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s. se rozhodlo vydat nový Provozní deník, který již neobsahuje nedůležité a nepotřebné údaje. Deník je možno používat pro zdvihací zařízení,
uvedená v
§ 3 odst. 1 písm. a), b,) d) a e) Nařízení vlády.Podrobnosti - viz v rubrice "Služby".

 

                                    *    *    *

 
Hospodářská komora České republiky
 
 
 
 

 Informace k úvahám o novele komorového zákona

 

 Vážené členky, vážení členové,

dovoluji si vás informovat o připravované modernizaci zákona, kterým je zřizována Hospodářská komora.

Komoru tvoří podnikatelé, je podnikatelskou samosprávou, jedinou svého druhu v zemi, ale musí se řídit zákonem, který nebyl novelizován 30 let. Je zřejmé, že zastaralá právní úprava už neodráží současný podnikatelský svět a územní uspořádání státu. Limituje ale i zavádění nových služeb, které firmy a živnostníci budou potřebovat, aby mohli prosperovat v následujících letech, kdy naše země bude procházet hospodářskou transformací.
 
Nad konkrétní podobou možného znění novely nedávno započala intenzivní interní diskuse. Logicky tak v této chvíli ještě není jasné, na kterých změnách bude nalezena většinová shoda. Ačkoliv se v médiích objevil jen jeden z mnoha pracovních námětů, kterým je návrh na zavedení podnikatelského poplatku hrazeného i nečleny Hospodářské komory, hlavní myšlenky novelizace zákona nestojí na nějakém poplatku, ale hlavně na modernizaci komorové sítě a koncepci nové palety služeb, které firmám a živnostníkům mají usnadnit podnikání a život.

Činnost Hospodářské komory slouží k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů členů. Z její činnosti ale netěží jen členové jako vy, ale takřka všichni podnikatelé v Česku. Na rozdíl od Německa, Rakouska a dalších zemí není členství v Hospodářské komoře povinné, ale dobrovolné, a tak by to, alespoň podle mého názoru, mělo i zůstat. Opodstatněně ale řada z vás volá po tom, aby se na její činnosti, byť drobným poplatkem podíleli všichni podnikatelé.
   
Zaujal mne názor drobného podnikatele, nečlena, který se na mne obrátil s tím, že nepovažuje takový poplatek za nic, co by jej zruinovalo, ale že si není vědom toho, že bychom mu v podnikání pomohli. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že v současnosti používá paušální daň. Označil ji za velmi dobrý nástroj, který mu významně ulevuje od administrativy. Byl překvapen, když se ode mne dozvěděl, že paušální daň vymyslela a prosadila Hospodářská komora.

Stát ji zavedl od roku 2021 a dnes ji používá už přes 100 tisíc živnostníků. Prosadili jsme také opětovné zvýšení výdajových paušálů na 2 miliony Kč ročně, když limit pro jejich uplatnění v závěru svého volebního období v roce 2017 vláda z našeho pohledu bezdůvodně snížila z 2 na 1 milion Kč ročně.

Je to pro mne vzkaz, abychom trpělivě vysvětlovali i nečlenům naše poslání a také poukazovali na úspěchy, kterých dosahujeme. A není jich málo, namátkou připomenu některé z poslední doby.
   
Hospodářská komora v reakci na vládou zavedená preventivní opatření před šířením onemocnění covid-19 iniciovala vznik státních kompenzačních programů pro živnostníky a podniky. Celostátní kampaní „Než bude pozdě“ také vládu nabádala k rychlému přijetí kompenzačních programů, k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu.

Statisícům podnikatelů, kterým vláda uzavřela provozovny nebo je omezila v činnosti, tak Hospodářská komora pomohla zmírnit dopady krize na jejich podnikání. S vládou vyjednala příspěvky na pokrytí nájemného, náhrady mezd v programech Antivirus a státní záruky, osobám samostatně výdělečně činným jsme vyjednali ošetřovné a kompenzační bonusy ve výši 500 Kč nebo 1000 Kč denně. Peníze jsme zajistili do oborů působících v oblastech sportu, veletrhů a výstavnictví, gastronomie, lázeňství, ubytování, kultury i na adventní trhy.

Také v energetické krizi Hospodářská komora byla silným ochráncem zájmů podnikatelů. Podpořila zastropování cen elektřiny a plynu a později s vládou vyjednala kompenzace pro malé i velké podniky. I letos po našem tlaku vláda s ERÚ plošně snížily pro všechny podnikatele i domácnosti nižší poplatky pro rok 2024. A nakonec se nám podařilo prosadit i snížení příspěvku na platby za POZE subjektům připojeným na hladině vysokého napětí a velmi vysokého napětí.

Připomínám také to, že po silném tlaku Hospodářské komory vláda v roce 2016 spustila program ekonomické migrace, který zaměstnavatelům z celé země umožňuje zaměstnávat pracovníky z ciziny. 

Na tom všem se podílíte vy, členové Hospodářské komory, bývalí i současní členové vedení komory. Díky vám je hlas podnikatelů slyšet. Díky vám se Komora stala silnou, respektovanou a na státu nezávislou organizací. 

Věřím, že je naším společným zájmem, abychom naše návrhy na modernizaci obhájili i před širokou podnikatelskou veřejností. Proto považuji podporu vás všech při diskusích s vašimi obchodními partnery, podnikateli, politickou reprezentací i v médiích a na sociálních sítích za důležitou.

Problematikou se, leč okrajově, zabývá včerejší titulní strana deníku Právo a web Novinky.cz na této adrese:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-hospodarska-komora-chce-aby-ji-vsichni-podnikatele-platili-poplatek-40454802

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval za spolupráci s tomto roce, který byl opět plný událostí, které výrazně zasahovali do podnikatelského života. Málokdo si dokáže představit, co všechno podnikatel musí dokázat a zvládnout, aby na volném trhu uspěl, plnil své zákonné a smluvní závazky a staral se o své zaměstnance, obchodní partnery a zákazníky.

Vaše vůle, energie a odhodlání mi dává naději i sílu dál bojovat za podnikatelské zájmy a pokusit se přesvědčit politickou reprezentaci a veřejnost, že na podnikatelích v České republice záleží a že je nezbytné, aby se zrealizovaly strategické investice, které nám vytvoří dobré startovací podmínky pro podnikání a hospodářský růst, ale také pro spokojený život.

S úctou

 
Zdeněk Zajíček
Prezident Hospodářské komory České republiky
 
 
 
 
 
                                                                                                 

                                             VYHLÁŠKA čís. 398/2023 Sb.,

                                                             ze dne 18. prosince 2023
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
                                                                              § 1
                 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 5,60Kč.
 
                                                           Stravné
                                                                              § 2
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
                                                                              § 3
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 
a) 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
                                                                              § 4
                                         Průměrná cena pohonných hmot
 
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 
                                                                             § 5
                                                Zrušovací ustanovení
 
Zrušují se:

1. Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních   motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
2. Vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
3. Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023,   ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
 
                                                                               § 6
                                      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
 
                                        Ministr práce a sociálních věcí: Ing. Jurečka v. r.


                                     *    *    *

  Již v průběhu členské schůze dne 13.9.2022 bylo naznačeno, že je třeba zřetelně vyjasnit výklad některých předpisů - zvláště pak nařízení vlády čís. 193/2022 Sb.
Z uvedeného důvodu se rozhodlo STZZ z.s. řešit tento stav prostřed-nictvím Hospodářské komory ČR a to vydáním  "Pravidel praxe při provozování zdvihacích zařízení",  v nichž by se mělo  přijatelným způsobem objasnit, co a jak uplatňovat nejen v citovaném nařízení
vlády ale i v dalších  právních předpisech a technických normách, používaných v každodenní činnosti RT ZZ.

Krátce po konání členské schůze byly  zahájeny práce  na zjištění možností realizace těchto Pravidel praxe,  ale i práce na vlastních textech Pravidel.

V současné době je již návrh Pravidel praxe zpracován,  proběhlo i interní připomínkové řízení, které skončilo dne 20. ledna 2023.
Návrh byl zaslán k posouzení a vyjádření příslušným orgánům, kde vznikl zádrhel na MPSV. Vše však bylo zdárně vyřešeno - nyní bude návrh schvalovat Technická schvalovací komise a poté bude návrh Pravidel praxe předložen Hospodářské komoře ČR ke konečnému schválení a registraci.
O dalším stavu Pravidlech praxe  bude členská základna průběžně
informována.
                                                                                                                                                            *    *    *


        
            V roce 2013, 2016 a 2019 vydal prezident Hospodářské komory ČR našemu společenstvu  osvědčení o kvalifikované autorizaci

                                                v oboru

                 vyhrazená technická zařízení zdvihací

     Osvědčení měla platnost do 29. 1. 2016, resp. 31.1.2019 a 31.1.2022. Na základě naši žádosti prezident HK ČR prodloužil platnost osvědčení o kvalifikované autorizaci STZZ, z.s. do 31.1.2025.

 
                                   
                              

                                    *    *    *