neveřejná část

STANOVY

Společenstva techniků zdvihacích zařízení, z.s.

 
 
                                                                      Článek 1.
                                                             Základní ustanovení
 
1.  Spolek s názvem „Společenstvo techniků  zdvihacích zařízení, z.s.“  se  zkratkou  „STZZ, z.s.“ (dále jen „STZZ,
      z.s.“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů - fyzických i právnických osob - provozujících svou činnost v
      oblasti zdvihacích zařízení.

2.  Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., s přiděleným IČ 22733388.

3.  Spolek je založen na dobu neurčitou a působí na celém území ČR.

4.  Sídlem spolku je Brno.

                                   
                                                                     Článek 2.
                                                                                                                                Účel a činnost spolku

1.  Účelem spolku je :
      - profesní sdružování osob, podnikajících v oblasti zdvihacích zařízení
      - vyvíjení aktivit, směřujících ke zlepšení informovanosti v oblasti právních a technických předpisů a zabezpečení
        přenosu informací neni členy spolku
      - hájení, podporování a prosazování oprávněných zájmů členů spolku.

2.   Hlavní činností spolku je :
       - aktivní účast na tvorbě právních a technických předpisů, souvisejících s cíly a posláním spolku
       - činorodá spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a pravidelné prodlužování kvalifikované autorizace v
          oboru vyhrazených technických zdvihacích zařízení, udělené HK ČR
       - soustavné usilování o realizaci ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání osob, působících v oblasti
          zdvihacích zařízení podle zákona čís. 179/2006 Sb.
       - poskytování služeb pracovníkům v oblasti zdvihacích zařízení, přispívajících k rozvoji jejich podnikatelské
         činnosti.


                                                                      Článek 3.                                                                                                                                           Členství

1.  Členem spolku se může stát  fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a která splňuje
     podmínky pro výkon podnikatelské činnosti a tuto činnost vykonává na základě řádného oprávnění, stanoveného
     právním předpisem.
 
2.  Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky, jejím schválením a uhrazením členského příspěvku na běžný
      kalendářní rok.
 
 3.  O přijetí za člena spolku rozhoduje orgán určený stanovami spolku.
 
4.  Výši a splatnost členského příspěvku určuje pro každý kalendářní rok výbor spolku. Podrobnosti jsou členům
     sdělovány písemně.
 
5.  Členství ve spolku zaniká :
     a)  vystoupením člena
     b)  vyloučením člena pro závažné porušení povinností, vyplývajících z členství
     c)  nezaplacením členských příspěvků za běžný rok ve lhůtě stanovené spolkem, ani po následné písemné výzvě
     d)  smrtí člena, či zánikem člena.
 
6.  Začleněním spolku do  Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR), se členové spolku stávají členy
     HK ČR.


                                                                      Článek 4.                                                                                                                             Práva a povinnosti členů
 
1.  Člen má právo :
     - účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na jejím jednání. Každý člen má jeden hlas
     - volit a být volen do orgánů spolku
     - zúčastnit se všech akcí, pořádaných spolkem
     - předkládat všem orgánům spolku náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o jejich řešení
     - být pravidelně informován o činnosti a výsledcích práce spolku.
 
2.  Člen je povinen :
     - dodržovat stanovy a další předpisy spolku a přijatá usnesení jeho orgánů
     - s potřebnými znalostmi a pečlivostí vykonávat funkce, do kterých byl zvolen
     - oznamovat orgánům spolku všechny změny údajů, na nichž je založen členský vztah
     - platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách
     - dbát  na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré  jméno spolku.


                                                                      Článek 5.                                                                                                                                  Organizace spolku

1.  Spolek spravují tyto jeho orgány :
     a) statutární orgán - prezident spolku
     b) nejvyšší orgán spolku - členská schůze,
     c) řídící a výkonný orgán - výbor spolku.
 
2.  Orgány spolku (prezident a výbor) schvaluje, volí i odvolává členská schůze.
    
3.  Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.                                                                      Článek 6.                                                                                                                                     Statutární orgán

1.  Statutárním orgánem spolku je jeho prezident. Zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči
      třetím osobám.
 
2. Statutární orgán je navrhován a schvalován aklamací na členské schůzi spolku.
 
3.  Statutární orgán spolku svolává a řídí zasedání výboru spolku a připravuje podklady pro jeho jednání.  Svolává a
     řídí  i zasedání členské schůze, je ale oprávněn pověřit jejím řízením některého z členů výboru spolku.
 
4.  Statutární orgán schvaluje přijímání nových členů a vede seznam členů. V případě změn počtu členů (noví
     členové, nebo zánik členství) provádí v seznamu zápisy a výmazy. Seznam členů nebude zpřístupněn.
     Statutární orgán je zodpovědný za ochranu osobních dat členů.
 
5.  Statutární orgán spolku odpovídá v plném rozsahu za dodržování stanov. Za svoji činnost je odpovědný členské
     schůzi.

 
                                                                     Článek 7.                                                                                                                             Členská schůze spolku

1.  Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně
     stanov, schvaluje výsledky hospodaření spolku, hodnotí činnost orgánů spolku a rozhoduje o zrušení spolku.
 
2.  Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně 1x do roka, případně z podnětu alespoň
      třetiny členů.
 
3.  Členové jsou pozváni písemnou nebo elektronickou formou nejméně 20 dnů před zasedáním členské schůze.
 
4.  Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
 
5.  Člen spolku, pokud se osobně nemůže zúčastnit členské schůze a chce využít svého práva jednat, hlasovat a
      volit, může být na schůzi zastupován jiným členem spolku na základě vystavené generální plné moci.
      Kumulace plných mocí u jednoho zmocněnce nesmí převýšit 1/3 celkového počtu členů.
 
6.  Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů členů přítomných nebo zastoupených v době usnášení.


                                                                    Článek 8.                                                                                                                                     Výbor spolku

1.  Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku v období mezi členskými schůzemi. Řídí práci spolku a přebírá
      veškeré kompetence členské schůze.
 
2.  Výbor spolku má 5 členů. 4 z nich jsou voleni členskou schůzí v tajném hlasování. Ze svého středu volí 
      tajemníka a hospodáře spolku. Statutární orgán - prezident -  je vždy pátým členem výboru spolku.
    
3.  Výbor spolku  se schází nejméně 2x  ročně. Organizuje členskou schůzi a připravuje k ní podklady, v průběhu
      roku rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.


                                                                   Článek 9.                                                                                                                                  Hospodaření spolku

1.  Zdrojem majetku spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace, výnosy z pořádaných akcí a
     poskytovaných služeb (např. vložné seminářů, prodej tiskovin apod.) i jiná výdělečná činnost, jejímž účelem je
     podpora hlavní činnosti.
 
2.  Pro každý hospodářský rok musí být zpracován finanční rozpočet, který schvaluje a průběžně kontroluje výbor
     spolku.
 
3.  Zaplacené členské příspěvky jsou majetkem spolku a jsou nevratné.
 
4.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. Účetnictví spolku, evidenci
     členských příspěvků a ostatních plateb a disponování s majetkem spolku vede hospodář spolku v rámci
     schváleného rozpočtu a úkolů stanovených členskou schůzí.
     
5.  Za hospodaření spolku odpovídá v plném rozsahu jeho statutární orgán.
                                                                 Článek 10.                                                                                                 Jednání spolku, volby orgánů spolku a hospodaření spolku

 1.  Základní principy řídících  orgánů spolku, jejich činnosti a kompetence jsou řešeny vnitřním předpisem spolku
      (Organizační řád).
 
  2. Úprava  jednání  a  rozhodování  orgánů spolku je  řešena vnitřním předpisem spolku (Jednací řád).
 
 3. Úprava postupu při schvalování statutárního orgánu, provádění  voleb  do  orgánů spolku, volby  zástupců
     spolku na sněm HK ČR atd. je  řešena vnitřním předpisem spolku (Volební řád). 
    
 4.  Zásady a postupy hospodaření spolku upravují stanovy a vnitřní předpis spolku (Zásady hospodaření).


                                                                 Článek 12.                                                                                                                           Závěrečná ustanovení

1.  Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí spolku a dále zápisem do spolkového rejstříku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na členské schůzi dne 22.9.2016 byla provedena změna původních Stanov - byla vypuštěna všechna ustanovení o kontrolní komisi.
Krajský soud v Brně zapsal změnu ve spolkovém rejstříku dne 7.10.2016. 
Zápis nabyl právní moci dne 23. října 2016.